Patientsikkerhed

GDPR (Persondataforordningen)

Vi behandler patienternes personlige oplysninger i henhold til reglerne i Persondataforordningen.

 

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger mv

Vi er den dataansvarlige
Kiropraktor Alex Alrøe er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger vi har modtag om dig i forbindelse med ydelse af kiropraktisk og/eller anden sundhedsfaglig behandling.

Kontaktoplysninger:
Kiropraktisk klinik
v/Alex Alrøe
Prinsensgade 41
9000 Aalborg

CVR: 21658383
TLF: 98124673

Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Det overordnede formål med at indsamle og opbevare dine personoplysninger er til brug for at kunne yde den bedste service indenfor undersøgelse, diagnosticering og behandling af både kiropraktisk og anden sundhedsfaglig karakter.

Desuden anvendes oplysningerne i forbindelse med afregning til Sygesikringen (Regionernes afregningskontor) og eventuelle forsikringsselskaber og disses mellemhandlere samt til indberetning til sygeforsikringen Danmark.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger følger af:

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378​

Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere           ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871​

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende typer personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
Herunder: Navn, køn, alder, adresse, telefonnummer, e-mail adresse.

Følsomme personoplysninger:
Herunder: Helbredsoplysninger.

Særlige personoplysninger:
Herunder: CPR-nummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere:
Vi opbevarer dine personoplysninger på eksterne server via Nordic Backup.
Vi videregiver kun dine personlige oplysninger til relevante aktører hvis du har givet samtykke hertil.

Dette omfatter:
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes månedligt til Regionens afregningskontor.

Forsikringer, sundhedsforsikringer og Sygeforsikringen Danmark med patientsamtykke.

Epikriser sendes til henvisende læge og i forbindelse med pakkeforløb i hvilke vi er forpligtet til at informere patientens egen læge om patient tilstand og sygdomsforløb.

Røntgenbeskrivelser sendes til patientens egen læge.

Andre sundhedspersoner. Dog kun ved skriftligt eller informeret samtykke fra dig.

Din familie kan også, efter skriftligt samtykke fra dig, få adgang til dine personoplysninger.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Dine personoplysninger stammer primært fra de oplysninger du selv har opgivet under optagelse af sygehistorie og efterfølgende konsultationer på klinikken.

Derudover kan du have givet samtykke til at vi har indhentet yderligere relevante oplysninger hos andre aktører indenfor sundhedsvæsnet.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger
Digital opbevaring:
Klinikkens ledelse er ansvarlig for at klinikken patientadministrative system og journalsystem lever op til lovkravene om datasikkerhed.

Ifølge sundhedsloven skal vi opbevare patientjournaler i minimum 10 år regnet fra det seneste journalnotat.
Ønsker du din journal slettet kan dette tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.
Dette gælder også for journaler på afdøde patienter.
Under en evt. klagesag skal patientoplysningerne opbevares indtil sagen er afsluttet.

Skulle der opstå brud på datasikkerheden hvor persondata er kompromitteret bestræber vi os på at kontakte datatilsynet indenfor 72 timer.

Automatiske afgørelser, herunder profilering:
Vores persondata vedr. dig indgår på nuværende tidspunkt ikke i databaser hvor automatiske afgørelser og profilering finder sted.

Du vil til enhver tid have mulighed for at frabede dig automatiske afgørelser i fremtiden hvis dette skulle blive aktuelt.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysninger som er opgivet under punkt 2.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (Rettelse)
  Du her ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Kvalitetskontrol

Patienttilfredshedsundersøgelse
Med jævne mellemrum vil patienter blive bedt om at deltage i en tilfredshedsundersøgelse som bedømmer den modtagne service fra både sekretærer og behandlere.

Der er foretaget patienttilfredshedsundersøgelse i juni 2019 med meget høj patienttilfredshed målt på service, behandling, vejledning, telefonkontakt mfl. Denne praksis hjælper os til – konstant – at forbedre patienternes oplevelse, når de besøger os.

Kurser
Klinikkens personale deltager løbende i efteruddannelseskurser, der sigter efter at opdatere eksisterende viden og færdigheder samt lære nye undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Aktindsigt
Du har altid mulighed for at få en kopi af din journal. Hvis du f.eks. går hos en behandler et andet sted, der har brug for at vide, hvad du bliver behandlet for hos os, eller hvis du ønsker, at din læge skal vide besked, kan vi videresende din journal elektronisk.

Utilsigtede hændelser
For at højne læringsniveauet i sundhedsvæsenet skal alt sundhedspersonale, herunder vores behandlere indberette utilsigtede hændelser.
Patienter og deres pårørende kan også indberette utilsigtede hændelser. Ved utilsigtede hændelser forstås ”på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.
En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.” Man kan både rapportere de utilsigtede hændelser, som man selv er impliceret i og hændelser, som man bliver opmærksom på hos andre.
Du kan læse mere på https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Klage over behandling m.m.
Patientklager sorterer under Styrelsen for Patientsikkerhed Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Herunder undersøgelse, diagnose og behandling samt information om og samtykke til behandling, journalføring og vores omgang med tavshedspligt. På styrelsens hjemmeside kan du i detaljer læse om, hvad du kan klage over, og hvordan du gør det.

Erstatning
Er du kommet til skade i forbindelse med en behandling eller en undersøgelse, og ønsker du at søge om erstatning, skal du henvende dig til Patienterstatningen. Du kan læse mere på Patienterstatningen.dk.

 

Patienters adgang til egen journal

Patienter kan få udleveret journaludskrift mod forespørgsel. Kiropraktoren sikre at alle notater, henvisninger etc. er indeholdt. Kiropraktoren har pligt til på en let forståelig måde at forklare patientens ret til aktindsigt. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.

Aktindsigt gives i form af en kopi af patientjournalen.